Obchodní podmínky

Podmínky byly naposledy aktualizovány 11. 3. 2021

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tento web a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami týkajícími se vašeho vztahu s námi nebo jakýchkoli produktů nebo služeb, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek, ustanovení těchto dodatečných smluv budou mít kontrolu a přednost.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni níže uvedenými podmínkami. Pouhé použití této webové stránky znamená znalost a přijetí těchto podmínek. V některých konkrétních případech vás můžeme také požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním této webové stránky nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které jsme poskytli elektronicky k uspokojení jakýchkoli zákonných požadavků, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace měla být písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na webové stránky a data, informace a další zdroje zobrazené na webových stránkách nebo přístupné na nich.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud konkrétní obsah nestanoví jinak, není vám udělena licence ani žádná jiná práva podle autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, provádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do žádného elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžovat, prodávat, prodávat, prodávat ani komercializovat žádné zdroje na tomto webu v jakékoli formě, bez našeho předchozího písemného souhlasu, s výjimkou a pouze v případech, kdy je stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (například právo citovat).

5. Newsletter

Bez ohledu na uvedené můžete náš newsletter v elektronické podobě přeposílat ostatním, kteří by mohli mít zájem o návštěvu našich webových stránek.

6. Majetek třetí strany

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. Nesledujeme ani nehodnocíme obsah webových stránek jiných stran, na které jsou z těchto webových stránek odkazovány. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným podmínkám těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály, které se objevují na těchto webových stránkách, nemusí být nutně sdíleny nebo schváleny námi.

Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá rizika spojená s používáním těchto webových stránek a jakýchkoli souvisejících služeb třetích stran. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakýmkoli způsobem, jakkoli způsobenou, vyplývající z vašeho sdělování osobních údajů třetím stranám.

7. Odpovědné používání

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a v souladu s těmito podmínkami, jakékoli další smlouvy s námi a platné zákony, předpisy a obecně uznávané online postupy a průmyslové pokyny. Nesmíte používat naše webové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který se skládá ze škodlivého počítačového softwaru (nebo je s ním spojen); používat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoli přímou marketingovou činnost nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s těmito webovými stránkami.

Účast na jakékoli aktivitě, která způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost webových stránek, je přísně zakázána.

8. Odeslání nápadu

Neposílejte žádné nápady, vynálezy, autorská díla ani jiné informace, které lze považovat za své vlastní duševní vlastnictví, které byste nám chtěli předložit, pokud jsme nejprve nepodepsali dohodu týkající se duševního vlastnictví nebo dohodu o mlčenlivosti. Pokud nám to sdělíte, pokud taková písemná dohoda neexistuje, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukci, ukládání, přizpůsobení, publikování, překladu a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli stávajících nebo budoucích médiích .

9. Ukončení používání

Můžeme podle našeho výhradního uvážení kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit přístup k webové stránce nebo jakékoli službě na ní založené. Souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat vám ani žádné třetí straně za jakékoli takové úpravy, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu na webovou stránku nebo za její používání, ani za jakýkoli obsah, který jste na této webové stránce sdíleli. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, i když jsou trvale ztraceny určité funkce, nastavení a / nebo jakýkoli Obsah, na který jste přispěli nebo se na něj spoléháte. Nesmíte obcházet ani obcházet nebo se pokoušet obcházet nebo obcházet jakákoli opatření omezující přístup na našich webových stránkách.

10. Záruky a odpovědnost

Nic v této části nebude omezovat ani vylučovat jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, že by bylo nezákonné omezovat nebo vylučovat. Tyto webové stránky a veškerý obsah na webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" a mohou zahrnovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně se zříkáme veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost obsahu. Neručíme, že:

  • tyto webové stránky nebo naše produkty nebo služby budou splňovat vaše požadavky;
  • tato webová stránka bude k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb;
  • kvalita jakéhokoli produktu nebo služby zakoupené nebo získané prostřednictvím tohoto webu splní vaše očekávání.

Nic na tomto webu nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařské poradenství jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete poradit, poraďte se s příslušným odborníkem.

Následující ustanovení této části budou platit v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nebudou omezovat ani vylučovat naši odpovědnost ve vztahu k jakékoli záležitosti, u které by bylo nezákonné nebo nezákonné omezovat nebo vylučovat naši odpovědnost. V žádném případě nebudeme odpovědní za jakékoli přímé nebo nepřímé škody (včetně škod za ztrátu zisků nebo výnosů, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo škodu na majetku nebo datech), které vám nebo jakékoli třetí osobě vzniknou strany, vyplývající z vašeho přístupu na naše webové stránky nebo jejich používání.

S výjimkou případů, kdy jakákoli další smlouva výslovně stanoví jinak, naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vzniklé nebo související s webem nebo jakýmikoli produkty a službami prodávanými nebo prodávanými prostřednictvím webu, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost ( ať už ve smlouvě, spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleném jednání, deliktu nebo jinak) bude omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo za používání webových stránek. Tento limit se bude v souhrnu vztahovat na všechny vaše nároky, žaloby a příčiny jednání všeho druhu a povahy.

11. Soukromí

Pro přístup na naši webovou stránku a / nebo služby může být v rámci registračního procesu vyžadováno, abyste poskytli určité informace o sobě. Souhlasíte s tím, že jakékoli informace, které poskytnete, budou vždy přesné, správné a aktuální.

Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Vaši e-mailovou adresu nebudeme používat pro nevyžádanou poštu. Veškeré e-maily, které vám zasíláme, budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb.

12. Vývozní omezení / Dodržování právních předpisů

Přístup na web z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webu nezákonný, je zakázán. Tento web nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy dané země - Česká republika.

13. Affiliate marketing

Prostřednictvím této webové stránky se můžeme zapojit do přidruženého marketingu, přičemž získáváme procento nebo provizi za prodej služeb nebo produktů na této webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky. Můžeme také přijímat sponzorství nebo jiné formy reklamních kompenzací od společností nebo provozovatelů webových stránek se stejným obsahovým zaměřením. Účelem tohoto zveřejnění je splnit právní požadavky na marketing a reklamu, které mohou platit, například pravidla Afffiliate marketingu v České republice.

14. Úkol

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést ani dále uzavřít žádná ze svých práv a / nebo povinností podle těchto podmínek zcela nebo zčásti žádné třetí straně. Jakýkoli údajný úkol v rozporu s touto částí bude neplatný.

15. Porušení těchto podmínek

Aniž jsou dotčena naše další práva vyplývající z těchto podmínek, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné k řešení porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na web, kontaktování vášeho poskytovatele internetových služeb a požádat, aby vám zablokoval přístup na web, nebo proti vám zahájit právní kroky.

16. Vyšší moc

S výjimkou povinností platit peníze podle této smlouvy nebude žádné zpoždění, opomenutí nebo opomenutí kterékoli ze stran plnit nebo dodržovat některou z jejích povinností vyplývajících z této smlouvy považováno za porušení těchto podmínek, pokud a po dobu, po kterou takové zpoždění, selhání nebo opomenutí vyplývá z jakékoli příčiny mimo přiměřenou kontrolu této strany.

17. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, ochráníte a budete nás chránit před jakýmikoli a veškerými nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s porušením těchto podmínek a příslušných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na ochranu soukromí. Okamžitě nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje spojené s těmito nároky nebo z nich vyplývající.

18. Zřeknutí se

Nevynucení kteréhokoli z ustanovení uvedených v těchto podmínkách a v jakékoli dohodě nebo nevyužití možnosti ukončení smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se platnosti těchto ustanovení a nebude mít vliv na platnost těchto podmínek nebo jakýchkoli ustanovení Dohoda nebo její část nebo právo na vymáhání každého ustanovení.

19. Jazyk

Tyto Obchodní podmínky budou interpretovány a vyloženy výhradně v českém jazyce (Czech). Veškerá oznámení a korespondence budou napsány výhradně v tomto jazyce.

20. Celá smlouva

Tyto podmínky spolu s naším prohlášením O ochraně osobních údajů a cookie zásadami tvoří úplnou dohodu mezi vámi a Gametip - Jiří Sýkora ve vztahu k vašemu používání tohoto webu.

21. Aktualizace těchto Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat změny nebo aktualizace těchto Obchodních podmínek. Datum uvedené na začátku těchto Obchodních podmínek je posledním datem revize. Změny těchto podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této webové stránce. Vaše další používání této webové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení vašeho souhlasu s dodržováním a dodržováním těchto podmínek.

22. Volba práva a jurisdikce

Tyto Obchodní podmínky se řídí zákony dané země - Česká republika. Veškeré spory týkající se těchto Obchodních podmínek podléhají jurisdikci soudů dané země - Česká republika. Pokud soud nebo jiný orgán shledá některou část nebo ustanovení těchto podmínek jako neplatné a / nebo nevymahatelné podle platných zákonů, bude tato část nebo ustanovení upraveno, odstraněno a / nebo vynuceno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby uskutečnit záměr těchto Podmínek. Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

23. Kontaktní informace

Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností nebo provozovatelem webu: Gametip - Jiří Sýkora.

Ohledně těchto obchodních podmínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktní stránky společnosti nebo provozovatele webové stránky..

Nebo nám napište, popřípadě pošlete e-mail na následující adresu: info@gametip.cz
Na Borkách 15
544 01 Dvůr Králové nad Labem